REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAT OF THE MOON

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.catofthemoon.com (dalej Witryna) jest: Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocław o nr NIP: 9970082121 REGON: 101011994 Siedziba główna firmy zarejestrowana jest pod adresem Pieczyska 3, 98-400 Wieruszów NIP: 9970082121 REGON: 101011994.
zwana dalej Usługodawcą.
1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
1.3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).
1.5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.
1.6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.
1.7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
1.8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 513 296 535 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@catofthemoon.com. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Plus.


§ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia, lub towary na indywidualne zamówienie
2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.
2.4. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.
2.5. Sklep www.catofthemoon.com prowadzi sprzedaży towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6.Usługodawca za pomocą sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.catofthemoon.com nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na duży wolumen towarów lub na dużą ich wartość, uprzejmie prosimy o uprzedni bezpośredni kontakt z Usługodawcą w sposób wskazany w§ 1.ust. 1 Regulaminu. Zamówienia złożone z naruszeniem postanowień o których mowa w niniejszym ustępie, nie będą przez Usługodawcę potwierdzane. W przypadku chęci nawiązania współpracy handlowej z Usługodawcą w zakresie sprzedaży hurtowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą w sposób wskazany w§ 1.ust. 1 Regulaminu.


§ 3. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.
3.2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.
3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie.
3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
3.5. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy biuro@catofthemoon.com Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
3.6. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
3.7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.


§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
4.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4.3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
4.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
4.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.
4.6. Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
a) głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
c) adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
d) łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
e) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
g) kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
i) obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
j) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
4.7. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:
a) danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
b) danych Klienta;
c) numeru Zamówienia ;
d) listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
e) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
g) sposobu oraz terminu dostawy;
h) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
i) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
j) linków do stron zawierających:
- stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
- możliwości i procedury pozasądowego rozwiazywania sporów;
- opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
- akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.
4.8. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT 0% która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

4.8.1 Usługodawca informuje, że faktury VAT wystawiane są na 0% w związku ze względu na formę prowadzonej działalności ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez vat.

4.9. Usługodawca informuje, że korzysta ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ze względu na sposób płatności. Dlatego nie wystawia paragonów. Dowodem zakupu jest potwierdzenie generowane z witryny zakupowej dołączane do paczki.
4.10. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
4.11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro@catofthemoon.com, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
4.12. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
4.13. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.


§ 5. PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:
a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
b) płatność online za pośrednictwem Systemu płatności online
Przelewy24

c) płatność za pobraniem w szczególnych sytuacjach na prośbę klienta.

5.2. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

§ 6. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 2 dni roboczych,  Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
6.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu
Przelewy24- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
c) w przypadku płatności
za pobraniem w chwili dostarczenia wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia danych Klienta, w tym nr telefonu, oraz przekazania pełnych informacji o przedmiocie zamówienia.
6.3. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
6.4. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
a) Kurier: do
48godzin w dni roboczych liczone od momentu nadania paczki przez Usługodawcę,

6.5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@catofthemoon.com
6.6. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem biuro@catofthemoon.com Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.
6.7. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i realizacja nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
6.8. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami. Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
6.9. Jeśli w sytuacji opisanej w 6.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
6.10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
6.11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.
6.12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

7.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 30 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy odesłać potwierdzenie zamówienia oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Witrynie pod adresem http://catofthemoon.com/content/6-zwroty-i-reklamacje przed upływem tego terminu na adres: Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek, Pieczyska3, 98-400 Wieruszów lub korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@catofthemoon.com Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 30 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.
7.2.W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 30 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek ,Pieczyska 3, 98-400 Wieruszów . W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego zamówienia gratisy. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot kwoty zakupu i koszty dostawy zwracany jest w przypadku zwrotu całościowego zamówienia. W przypadku zwrotu części produktów, zwrot obejmuje tylko zwrot kwoty zwracanego produktu bez zwrotu kosztu dostawy.W przypadku wymiany odesłanie towaru, oraz ponowna wysyłka odbywa się na koszt klienta. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania  i w opakowaniu firmowym. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej z obsługą sklepu: biuro@catofthemoon.com. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep ponosi Sklep. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt odesłania towaru do Sklepu w kwocie odpowiadającej kosztowi nadania przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 8. WARUNKI REKLAMACJI

8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.
8.2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem 513 296 535 lub pod adres poczty elektronicznej biuro@catofthemoon.com przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Klienta w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar uprany/wyczyszczony zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek Pieczyska3, 98-400 Wieruszów.
8.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
8.4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.5. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia produktu, koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy były wyższe, niż gdyby produkt pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia produktu, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia produktu.
8.6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
8.7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. DANE OSOBOWE

9.1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), Dz.U.UE.L2016..119.1, informujemy, że administratorem danych jest Wioleta Panek prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek. Administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

9.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy.
9.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.
9.4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.
9.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.
9.6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.
9.7. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
9.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
9.9. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies (link).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

10.2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

10.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

10.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem http://catofthemoon.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

10.5. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;

b) dostęp do sieci Internet;

c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;

d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

10.6. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

10.7. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

10.8. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

10.9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

- powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,

- naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.10. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

10.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

Polityka prywatności sklepu internetowego www.catofthemoon.com

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu na jakich zasadach możemu udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018r. ("RODO"). Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. Imię i nazwisko, adres email lub numer telefonu.

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych jest Wioleta Panek prowadząca działalność gospodarczą Pracowania Dobrych Rzeczy Wioleta Panek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Wrocław o nr NIP: 9970082121 REGON: 101011994 Siedziba główna firmy zarejestrowana jest pod adresem Pieczyska 3, 98-400 Wieruszów NIP: 9970082121 REGON: 101011944

2. Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje Administrator danych osobowych Wioleta Panek. Możesz się z nią skontaktować mailowo pod adresem biuro@catofthemoon.com lub pisemnie na adres: Wioleta Panek, Pieczyska 3, 98-400 Wieruszów, dopisek: ochrona danych osobowych.

3. Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy tylko dane, które sam nam podałeś. Dbamy o tyo, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; nr telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku reklamacji – zwrotu także nr rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot środków. W przypadku firm dodatkowymi danymi są nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

4.W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Z Twoich danych korzystamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym obsługi wymiany, reklamacji, czy zwrotu. A także aby móc się z Tobą skontaktować np. W sprawach zamówienia, czy poprosić o wyrażenie opinii na temat naszych produktów. Korzystamy z nich także w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy infromować Ciebie o naszej ofercie, promocjach i rabatach jeśli wyraziłeś na to zgodę.

5. Czy muszę podawać wam moje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale większość danych które nam podajesz są niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

6. W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy kiedy jest to konieczne do zrealizowania umowy sprzedaży naszych produktów, czyli wtedy, gdy kupujesz w naszym sklepie: www.catofthemoon.com produkty i zakładasz konto klienta, lub kiedy dokonujesz zakupów bez zakładania konta, realizujesz tzw. Szybkie zakupy. Przetwarzamy je także, kiedy składasz u nas zamówienie drogą mailową i wysyłasz do nas swoje dane korzystając z poczty mailowej. A także wtedy kiedy założyłeś konto lub rozpocząłeś tzw. Szybkie zakupy, ale ich nie dokończyłeś. W każdym razie, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informację marketingowe o nas i naszych produktach.

7. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy, lub

 2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

 3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub

 4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:

Ustawa z dnia 18.07.2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 23.09.2016r. O pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

8. Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzaie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

 3. Dane, które przetwarzamy w ramach relizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.

 4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przeisów.

9. Komu udostępniacie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 1. Udostępnienioe jest konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży np. W przypadku gdy w Sklepie internetowym składając zamówienia wybierasz opcję przesyłką kurierską, wtedy Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku gdy, w Sklepie internetowym skorzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym.

 3. W przypadku Klienta, który zgodzi się na wyrażanie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnienia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 4. Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów takich jak firma hostingowa, czy biuro rachunkowe, w takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

10. Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?

Nie.

11. Jak Chronicie moje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewniają bezpieczństwo Twoim danym np. Certyfikat SSL w procesie logowania i dokonywania zakupów w naszym Sklepie. Pracownicy którzy mają dostęp do tych danych mają podpisane z Administratorem danych upoważnienia do przetwarzania danych we wskazanym obszarze. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych, a osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomienie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i przedmioty.

12. Jakie są moje uprawnienia? Czyli prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Każdej osobie przysługuje prawdo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 3. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu markteingu bezpośrednio własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczną uprawniona jest także (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację do (2) wniesienia sprzeciuwu wobec przetwarzania jej danych.

 4. W calu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosowanej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępnie niniejszej polityki prywatności.

Pliki Cookies i dane eksploatacyjne.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywanie po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. Na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Pilków Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. Tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

1.Administrator może przetwarzać dane zawarte w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 1. indetyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. Dotyczących kolorów, rozmiarów, czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określania warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. Częściowo ograniczyć (np. Czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4. Szczególnie informacje na ten temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kilknąć w dany link):

5. w przeglądarce Chrome

6. w przeglądarce Firefox

7. w przeglądarce Internet Explorer

8. w przeglądarce Opera

9. w przeglądarce Safari

10. w przeglądarce Microsoft Edge

11. Administrator przetwarza również zanonimizowanych dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP,domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. Nie zawierają cech indetyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przedtwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożen oraz kategorii danych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuporawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpiecznie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 3. Certyfikat SSL.