REGULAMIN AKCJI OZNACZ NAS NA INSTAGRAMIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady przeprowadzenia akcji , którego organizatorem jest

Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek
Pieczyska 3
98-400 Wieruszów

NIP: 9970082121
REGON: 101011994

§ 2 WARUNKI AKCJI

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest opublikowanie w social mediach zdjęcia na którym prezentuje się produkt marki Cat of the Moon i oznaczenie na tym zdjęciu produktu Cat of the Moon poprzez :

- @catofthemoon.com

- #wyprawka_catofthemoon

-#catofthemoon_com

 

§ 3 PREZENTY

Raz w miesiącu zostanie wybrane zdjęcie, które zostanie nagrodzone niespodzianką. 

 

§ 4ZASADY PRZYZNAWANIA PREZENTÓW

  1. Prezent zostanie wysłany do osoby, która zaprezentuje najciekawsze zdjęcie. Zdjęcie będą oceniane na podstawie:- jakości, pomysłowości i kreatywności. 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Przystąpienie do akcji nie wymaga podania żądnych danych 
    osobowych, oprócz tych wymaganych podczas standardowego składania zamówienia.

 

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Akcja”. Reklamacje powinny być kierowane na adres: biuro@catofthemoon.com

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

§ 7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego..

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie stroniewww.catofthemoon.com