REGULAMIN AKCJI Wyprawka za 399zł

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady przeprowadzenia akcji , którego organizatorem jest

Pracownia Dobrych Rzeczy Wioleta Panek
Pieczyska 3
98-400 Wieruszów

NIP: 9970082121
REGON: 101011994

§ 2 WARUNKI AKCJI

1) Warunkiem przyznania prezentu jest złożenie zamówienia w sklepie www.catofthemoon.com o wartości minimum 399zł

2) Wpisanie w koszyku zakupowym w polu kupony kodu : "PREZENT" oraz kliknięcie opcji "Tak"

 

§ 3 PREZENTY

  1. Prezentem w akcji jest Poduszka Hug Bear 35x25cm , o wartości 35zł
  2. Kupującym nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani prezent innego rodzaju.
  3. Kupujący może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4ZASADY PRZYZNAWANIA PREZENTÓW

  1. Warunkiem przyznania prezentu jest złożenie zamówienia w sklepie www.catofthemoon.com o wartości minimum 399zł
  2. W przypadku zwrotu części zamówienia (nie wynikającego z błędu w realizacji przez sklep, lub wady produktu) kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu - jeśli po zwrocie części zamówienia wartość zamówienia będzie niższa niż 399zł.
  3. W przypadku zwrotu części lub całości zamówienia - jeśli Kupujący nie zwróci prezentu - wartość prezentu (35zł) będzie odjęta od kwoty zwracanej.

 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Przystąpienie do konkursu nie wymaga podania żądnych danych
    osobowych, oprócz tych wymaganych podczas standardowego składania zamówieni.

 

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Akcja”. Reklamacje powinny być kierowane na adres: biuro@catofthemoon.com

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

§ 7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego..

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie stroniewww.catofthemoon.com