- KONKURS –

REGULAMIN KONKURSU „Wymyśl imię dla Happy Pillow”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Cat of the Moon Paweł Domagała, NIP: 9970153938

REGON:364116798 Adres:Pieczyska 3,98-400 Wieruszów

2. Fundatorem nagrody jest Organizator

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.catofthemoon.com oraz na Fan Pagu Cat of the Moon – pure happines.

5. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 05.10.2017r i trwa do 15.10.2017

§ 2WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

1) wpisanie w komentarzu do posta konkursowego na facebooku wymyślonej przez siebie nazwy(imienia) dla Poduszki Happy Pillow

2) Bycie fanem fan paga: Cat of the moon - pure hapiness

3) Udostępnienie posta konkursowego

4)Zaakceptowanie warunków regulaminu dostępnego na stronie www.catofthemoon.com

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie dostępu do strony lub aplikacji konkursowej przez administratorów portalu Facebook.

 

§ 3 NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest "Poduszka Happy Pillow" o wartości 49zł zwana dalej “Nagrodą Główną”.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który wymyśli najbardziej kreatywną nazwę dla poduszki Happy Pillow.
 2. Nazwy konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

a)      Pomysłowość i nieszablonowość.

 1. Odpowiedzi zostaną ocenione przez Komisję konkursową, która składać się będzie z podwykonawców organizatora.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na w poście na facebooku.
 3. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości mailowej na adres biuro@catofthemoon.com adres na który ma zostać wysłana nagroda.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, nie podjęcia przesyłki pomimo prawidłowej awizacji, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W przypadku braku możliwości dostarczania nagrody w terminie 90 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z przyczyn zależnych od zwycięzcy , jej własność przechodzi na organizatora.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Przystąpienie do konkursu nie wymaga podania żądnych danych
  osobowych.
 2. Warunkiem przyznania nagrody zwycięzcy jest podanie przez niego prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 3. Podane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu w związku z wydaniem nagród oraz w celu opublikowania wyników konkursu oraz Zwycięzcy. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

 

 

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “konkurs”. Reklamacje powinny być kierowane na adres: biuro@catofthemoon.com

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

§ 7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego..

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie stroniewww.catofthemoon.com